Wednesday, March 27, 2019

Wednesday, March 20, 2019

Saturday, March 16, 2019

నిశబ్దం

 నిశబ్దం మనిషిని భయపెడుతోంది
     నిశబ్దం మనిషిని ఆలోచింప చేస్తుంది
            నిశబ్దం ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది
                నిశబ్దం మనిషిని మనిషిలాగా మారుస్తుంది!!!

     నిశబ్దానికి ఆయుధంలాగా మారి
             మనకున్న అవసరాన్ని  తీర్చ కలిగే శక్తి ఉంది
                  నిశబ్దానికి మనలో ఉన్న సమర్థతను                                             బయటకు తీసే శక్తి ఉంది !!!
      

Saturday, March 9, 2019

మేటి మాటలు !!!వీరం పాలెంలో శివరాత్రి !!! (చిన్న వీడియో )వీరం పాలెంలో స్పటిక లింగ దర్శనం కేవలం శివరాత్రికి, కార్తీక పౌర్ణమి మాత్రమే లభిస్తుంది
వీరం పాలెంలో అభిషేకం చేస్తున్న వీడియో మీకోసం